Upravni odbor

Upravni odbor Kinološkog kluba “Rottweiler” u Bosni i Hercegovini sadrži 7 članova od kojih je 1 predsjednik.

Predsjednik Upravnog Odbora kluba je Alija Ćosić.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor KKRuBiH sačinjen je od tri (3) člana.
Nadzorni odbor je zakonodavni, prati rad kluba, Skupštine i Upravnog odbora. Razriješava se na zahtjev disciplinske komisije.

Za predsjednika od pomenuta tri člana predožen je Slaviša Elez.

Uzgojna komisija

Komisija za uzgoj, BH i IPO ispite.

Po Statutu  ovu komisiju sačinjavaju 5 članova i jedan od njih je predsjednik Komisije. Članovi moraju ispunjavati uvjete Statuta (da su uzgajivači ili FCI sudije za II FCI grupu ili sekciju 2 II FCI Grupe ili izlagači sa visoko zapaženim rezultatima, a predsjednik mora biti kinološki sudija za II FCI grupu, ili 2. sekciju II FCI grupe ili pasminu Rottweiler koja je u drugoj sekciji II FCI Grupe.

Članovi uzgojne komisije su: 

Predsjednik uzgojne komisije je Alija Ćosić.

Disciplinska komisija

Disciplinsku komisiju sačinjavaju  tri člana, a zadaci disciplinske komisije su da prati rad i povrede Statuta, Poslovnika i Pravilnika kluba i pravi prijedloge za smjene i zamjene, vodi disciplinske postupke protiv pojedinaca.

Članovi Disciplinske komisije su: 

Predsjednik Disciplinske komisije je Marinko Ilić. 

Članovi kluba

Lista svih članova kluba (ažurira se pri svakom prijemu novog člana)